getBIZZI neemt veiligheid en privacy serieus. Ook waar de online afspraken voor gebruikt worden.

Toelaatbaar gebruik online afspraken getBIZZI (Acceptable Use Policy)

1. Inleiding

Hieronder worden de voorwaarden weergegeven tussen u en ons die gelden bij het zich toegang verschaffen tot de getbizzi.com website of getbizzi.eu website (de website).  Deze voorwaarden van toelaatbaar website gebruik zijn geldig voor alle gebruikers en bezoekers van onze website. Door gebruik te maken van onze website geeft u per direct aan dat u deze voorwaarden accepteert en zult opvolgen naar letter en geest. Deze voorwaarden zijn aanvullend op onze Algemene Voorwaarden.

Onze website wordt geëxploiteerd door getBIZZI Ltd (wij of ons). Onze onderneming is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer 30243703.

2. Verboden gebruik

U mag onze website uitsluitend gebruiken voor wettelijk toegstane doeleinden. U mag onze site nooit gebruiken:

1. Als u daarmee in strijd handelt met welke locale, nationale of internationale wet of regulering.
2. Als u zich daarmee onwettig of frauduleus handelt of als u met uw handelen een onwettig of frauduleus effect bewerkstelligt.
3. Als u met uw handelen minderjarigen onheus bejegent of beschadigt of daartoe een poging doet.
4. Om bewust welk materiaal dan ook dat niet overeenstemt met onze content standaarden te verzenden, te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken (zie onderstaande Clausule 3).
5. Om welke ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotie materiaal te versturen (spam).
6. Om bewust welke data dan ook te versturen, om welk materiaal dan ook te versturen, te uploaden hetgeen virussen, Trojans, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware bevat, of welk ander schadelijk programma of computer code ontworpen om een negatief effect te hebben op de werking van andere computers dan wel andere hardware.

U stemt ook in om:

7. Niet van onze website te reproduceren, te dupliceren, te copieren, te verkopen, daarbij onze Algemene Voorwaarden overtredend.
8. Zich niet ongeautoriseerd toegang tot onze website te verschaffen, om bewust schade toe te brengen of te ontregelen:
A welk onderdeel van onze website dan ook;
B welk apparaat of netwerk waarop de website is opgeslagen dan ook;
C welke software dan ook die gebruikt is in de ontwikkeling van onze website; of
D wele apparaat of netwerk of software dan ook die eigendom is van welke derde partij dan ook.

3. Inhoud standaarden

Deze inhoud standaarden zijn van toepassing op welk materiaal dan ook waar u zelf aan bijdraagt op onze website.

U dient zich te confirmeren aan zowel letter als geest van de volgende standaarden. De standaarden zijn zowel van toepassing op elk deel van uw bijdrage als ook op het geheel.

Bijdragen dienen:
1. Accuraat te zijn, waar het gaat om feiten.
2. Werkelijk gemeend te zijn, waar het gaat om meningen.
3. Niet strijdig te zijn met geldende wetgeving in het land waar de bijdrage is toegevoegd aan onze website.

Bijdragen mogen geen materiaal bevatten dat:
4. beledigend is voor welke persoon dan ook.
5. obsceen, haatzaaiend, opruiend van aard is.
6. sexueel materiaal promoot.
7. geweld promoot.
8. discrimineert op ras, sexe, sexuele gerichtheid, religie, nationaliteit, handicap of leeftijd.
9. inbreuk pleegt op welk copyright dan ook, op welk database recht dan ook of merknaam of welk recht van welke persoon dan ook.
10. naar alle waarschijnlijkheid welke persoon dan ook bedriegt
11. is gemaakt in weerwil van welke rechtelijke verplichting aan een derde partij, zoals een contractuele verplichting, of een verplichting tot vertrouwelijkheid.
12. welke illegale activiteit dan ook promoot.
13. bedreigend is, misbruik maakt van of inbreuk doet op iemands privacy of ergernis, ongemakkelijkheid of nodeloze onrust veroorzaakt.
14. waarschijnlijk iemand anders overvalt, boos maakt, beschaamt, alarmeert, of ergert.
15. gebruikt wordt om een persoon te imiteren, uw eigen identiteit of uw verwantschap met welke persoon dan ook verkeerd weer te geven.
16. de indruk geeft dat het afkomstig is van ons, terwijl dit niet het geval is.
17. pleit voor, bevordert of helpt bij welke onwettige handeling zoals (alleen bij wijze van voorbeeld ) inbreuk op copyright of computer misbruik.

4. Opschorting en beëindiging
Wij zullen beoordelen of er sprake is van een schending van deze acceptable use policy door uw gebruik van onze website. Wanneer een schending van dit beleid heeft plaatsgevonden, kunnen wij maatregelen nemen die we nodig achten.

Niet-naleving van deze ‘acceptable use policy’ vormt een wezenlijke inbreuk op de gebruiksvoorwaarden die gelden bij het gebruik van onze website. Dit kan resulteren dat wij een van de volgende acties ondernemen:
1. Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken.
2. Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van materiaal dat door u geüpload is naar onze site.
3. Het afgeven van een waarschuwing aan u persoonlijk.
4. Het voeren van een gerechtelijke procedure tegen u om schadeloosstelling te verkrijgen (met inbegrip van maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) voor geleden schade die voortvloeit uit de schending.
5. Aanvullende juridische stappen tegen u .
6. Openbaarmaking van schendingen van onze voorwaarden aan de welke wetshandhavende instantie dan ook die wij redelijkerwijs noodzakelijk achten.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor acties ondernomen naar aanleiding van overtredingen van deze Acceptable Use Policy. De reacties beschreven in dit beleid zijn niet beperkt, en wij kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs passend achten.

5. Wijzigingen in de Acceptable Use Policy

We kunnen deze Acceptable Use Policy te allen tijde aanpassen door wijziging van deze pagina. U wordt verwacht om deze pagina van tijd tot tijd te controleren en notitie te nemen van eventuele veranderingen die wij maken omdat ze juridisch bindend voor u zijn. Sommige van de bepalingen in deze Acceptable use policy kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen elders op onze site.

getBIZZI laat klanten online afspreken
Copyright 2023 getBIZZI Ltd. Jouw gegevens behandelen we volgens de AVG/GDPR normen. Check onze Algemene voorwaarden & PrivacyBeleid en onze Voorwaarden website & Toelaatbaar gebruik.