getBIZZI neemt veiligheid en privacy serieus. Ook het gebruik van deze website. Hieronder volgen wat voorwaarden om de veiligheid voor gebruikers te verbeteren.

Gebruiksvoorwaarden website

1. Inleiding
Deze pagina met alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen, geeft weer de gebruiksvoorwaarden die gelden als u gebruik maakt van onze getbizzi.com of getbizzi.eu website (onze site) Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat uw de website gaat gebruiken. Door onze website te gebruiken geeft u impliciet aan dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u met ons overeen bent gekomen, dat u de website volgens deze  voorwaarden zult gebruiken. Wanneer u het niet eens bent met onze voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk om niet gebruik te maken van onze website.

2. Informatie over ons
Deze website wordt geëxploiteerd door de onderneming getBIZZI Ltd (wij of ons). Wij zijn geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel in Utrecht, Nederland te vinden onder nummer 30243703.

3. Toegang tot de website
Wij behouden ons het recht voor om bepaalde diensten die wij via deze website verlenen te schrappen of te wijzigen, zonder vooraf daarvan een bericht te sturen naar gebruikers (zie hieronder). Wij zijn onder geen beding aansprakelijk als om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is op enig moment of voor welke periode dan ook.

Als u gebruik maakt van een gebruikersnaam, wachtwoord of welke informatie dan ook die gebruikt wordt in onze procedures voor veiligheid, dan dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen en deze onder geen beding te delen met een derde (natuurlijke of rechtspersoon). Wij behouden ons het recht voor om gebruikersnaam en wachtwoord te blokkeren, op uw verzoek of vanuit eigen beweging op elke mogelijk tijdstip als de conditie zich voordoet dat u naar onze mening zich niet houdt aan onze gebruiksvoorwaarden.

Wanneer u onze website gebruikt moet u zich confirmeren aan de bepalingen in onze Acceptable Use Policy.

U bent verantwoordelijk om alles wat nodig is om van onze website gebruik te maken in orde te maken. U bent ook verantwoordelijk om er voor te zorgen dat alle personen die toegang moeten hebben tot onze website via een internetverbinding zich bewust te maken van onze gebruiksvoorwaarden. U moet zich er ook van gewissen dat zij naar deze voorwaarden de website gebruiken.

4. Intellectueel eigendom
Wij zijn de eigenaar of de in licentiegever van alle intellectuele eigendom op deze website en het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken zijn beschermd door copyright wetgeving en verdragen die overal in de wereld gelden. Al deze rechten zijn aan ons voorbehouden.

U mag één kopie uitprinten van welke pagina op onze website ook, of van welk document dat u download ook voor uw eigen gebruik. En u mag de aandacht van derden vragen binnen uw organisatie voor het materiaal dat wij op onze website publiceren.

Het is u niet toegestaan om veranderingen aan te brengen op enig materiaal afkomstig van onze website of het nu gaat om een papieren of digitale versie van het materiaal dat u hebt uitgepring, of heb gedownload op welke manier dan ook. Het is u ook niet toegestaan om welk geval dan ook afbeeldingen, illustraties, foto materiaal, video of audio separaat van de bijbehorende tekst te gebruiken.

Onze status en dat van weergegeven namen van de bijdragers dienen altijd als auteurs van het gepubliceerde materiaal te worden weergegeven en erkend als zodanig.

Het is u niet toegestaan om materiaal van onze website te gebruiken voor commerciële doelen zonder toestemming, licentie van ons of van onze licentiegevers vooraf.
Als u bovengenoemde gebruiksvoorwaarden overtreedt, vervalt per direct het recht om gebruik te maken van onze website en bent u verplicht om op ons verzoek alle materialen en kopieën daarvan te retourneren of te vernietigen.

5. Betrouwbaarheid van geplaatst commentaar en ander content
Commentaar en ander materiaal dat op onze website wordt geplaatst, zijn niet bedoeld als advies waar u als gebruiker een kritiekloos vertrouwen in moet stellen. Wij wijzen hierbij dan ook alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af ten opzichte van elk vertrouwen dat is gesteld in dergelijke uitingen van bezoekers op onze website of door wie dan ook die op de hoogte is van de content op deze website.

6. Onze website verandert geregeld.
Het is ons doel om onze website voortdurend bij te werken. Dit brengt mee dat content aan verandering onderhevig is. Als de behoefte daar is, kunnen we de toegang tot onze site tijdelijk staken of voor onbepaalde tijd stoppen. Al het materiaal op onze website kan verouderd zijn op welk moment en wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

7. Onze aansprakelijkheid
Het materiaal dat wordt getoond op onze website wordt geleverd zonder enige garantie, voorwaarden of voorbehouden voor wat betreft accuratie. Tot de mate waarin door de wet verplicht, sluiten wij, de andere leden van onze groep bedrijven, en derden die aan ons op enigerlei manier verbonden zijn, de volgende aansprakelijkheid uit :

1. Alle voorwaarden, voorbehouden die al geregeld zijn in statuut of burgelijk recht.

2. Elke aansprakelijkheid voor een directe of indirect verlies of geleden schade die geleden is door een gebruiker in relatie tot onze website of in relatie tot het gebruik of juist het niet kunnen gebruiken, of resultaten van onze website of welke website ook die aan onze website is gelinked en welk materiaal dan ook daarop geplaatst, waarbij het – zonder limiet van aansprakelijkheid –  gaat om:

A een verlies van inkomen of omzet
B het verlies van zaken;
C het verlies van winsten of contracten;
D het verlies van voorgenomen besparingen;
E het verlies van gegevens;
F het verlies van goodwill;
G verspilde management en of kantoortijd; en
H voor welk verlies of schade dan ook, die wordt veroorzaakt door schadeclaims (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anders..

8. Informatie over u en over het bezoek aan onze website
Wij verwerken informatie over u en uw bezoek in overeenstemming met onze Privacy Policy. Door onze website te gebruiken stemt u in met dusdanige verwerking en u garandeert dat alle gegevens die u verstrekt correct zijn.

9. Transacties afgerond via onze website
Op contracten voor de levering van diensten via onze website of als resultaat van uw bezoeken, zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

10. Het uploaden van materiaal naar onze website
Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om materiaal te plaatsen op onze website, of om contact te leggen met andere gebruikers van onze website, dan moet u instemmen met de regels zoals die zijn vastgelegd in onze Acceptable Use Policy. U garandeert daarmee dat deze bijdragen overeenstemmen met deze regels en vrijwaart ons van de gevolgen van elke door u veroorzaakte breuk met deze garantie.

Alle materiaal dat u upload naar onze website zal worden beschouwd als niet vertrouwelijk en zonder rechten. Wij hebben het recht om dit materiaal te gebruiken, te copiëren, te verspreiden en te onsluiten aan derden met welk doel dan ook. Wij hebben ook het recht om uw identiteit te geven aan welke derde partij dan ook die claimt dat het door u geplaatste materiaal op onze website inbreuk maakt op hun intellectueel eigendomsrechten of inbreuk maakt op hun recht op privacy.

Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor welke derde partij dan ook, voor de content of de juistheid van welk materiaal dan ook door u of welke andere gebruiker dan ook geplaatst op onze website.

Wij hebben het recht om elk materiaal dat door u op onze website is geplaatst te verwijderen, als dit in naar onze mening in strijd is met de regels zoals die zijn opgesteld in onze Acceptable Use Policy.

11. Virusen, hacken of andere overtredingen
U mag onze site niet misbruiken door moedwillig virussen, trojans, worms, logic bombs of andere technologisch schadelijk material te verspreiden. U mag niet proberen om ongeautoriseerd toegang te verschaffen tot onze website, de server waar de site is opgeslagen of welke server, computer, database die in verbinding staat met onze website dan ook. U mag geen aanval uitvoeren op onze website door een denial-of-service aanval of een gedistribueerde denial-of service aanval.

Door deze regel te overtreden, begaat u een misdrijf dat valt onder de European Data Protection wetgeving (“Directive 95/46 on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data”) of de nationale wetgeving betreffende Computer Gegevensmisbruik. Elke overtreding hiervan zullen wij aangeven bij de relevante autoriteiten en wij zullen volledige medewerking aan deze autoriteiten verlenen door uw identiteit en alle relevante gegevens over ur prijs te geven aan hen. In geval van overtreding vervalt per direct uw recht om gebruik te maken van onze website.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die wordt veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service attack, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens, of andere eigendommen infecteert, doordat u gebruik heeft gemaakt van onze website of dat u materiaal dat op onze website is geplaatst heeft gedownload.

12. Linken naar onze site
U mag een link aanbrengen naar onze website, onder voorbehoud dat u dit doet op een legale en eerlijke wijze en niet onze reputatie schade toebrengt, of op daardoor voor eigen bate gebruik van maakt. U moet echter de link aanbrengen zodanig dat u niet de suggestie wekt dat u in enige mate onze toestemming daarvoor hebt of met onze onderneming verwant bent, terwijl dit niet daadwerkelijk zo is.

U mag niet een link aanbrengen op een website die niet uw eigendom is.

Onze website mag niet worden ingeframed op welke andere site dan ook. U mag ook geen link creëren naar een ander deel van onze website: slechts naar de homepage mag u een link aanbrengen. Wij behouden ons het recht voor om de permissie om naar onze website te linken in te trekken zonder enige vorm van communicatie vooraf. De website van waar af u de link aanbrengt moet in alle opzichten overeenstemmen met de regels aangaande content zoals die zijn vastgelegd in onze Acceptable Use Policy.

Als u gebruik wenst te maken van content of ander materiaal op onze website anders dan hierboven genoemd, stel uw vraag dan via het contactformulier op deze website.

13. Links vanuit onze website
Waar onze website links bevat naar andere websites of bronnen, die door derden worden geleverd, zijn deze slechts bedoeld om u van informatie te voorzien. Wij hebben geen controle over deze content op deze websites of bronnen en accepteren derhalve geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze content of welk verlies of schade dit eventueel zou kunnen optreden, indien u daarvan gebruik zou maken.

14. Toepasselijk recht
De rechtbank in Nederland zal primair de aangewezen rechterlijke macht zijn over welke claim die opkomt uit of is gerelateerd aan een bezoek aan onze website, hoewel wij het recht behouden om procedures tegen u te starten, indien u onze op deze website geuitte voorwaarden of andere geldende wetten overtreedt, in uw eigen land of welk ander relevant land of bij het Europese Gerechtshof.

Deze gebruiksvoorwaarden of welk dispuut of claim voortkomt uit of in verband met hen wordt gebracht (inclusief niet-contractuele disputen of claims) vallen onder Nederlandse of Europese wetgeving.

15. Toekomstige variaties in deze gebruiksvoorwaarden
Wij kunnen in de toekomst op welk door ons gewenst tijdstip deze gebruiksvoorwaarden aanpassen. Van u wordt verwacht dat u deze pagina geregeld bekijkt en notitie neemt van de veranderingen die wij hebben gemaakt omdat deze wijzigingen ook bindend zijn voor u wanneer u op welk moment dan ook gebruik maakt van onze website. Sommige van de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn genoemd kunnen ook vervangen worden door voorwaarden of bepalingen die op andere plekken op deze website worden gepubliceerd.

16. Uw bedenkingen
Als u enige bedenking hebt bij materiaal dat op onze website verschijnt, dan wordt u geacht om contact met ons op te nemen door gebruik te maken van het contact formulier op deze website.

getBIZZI laat klanten online afspreken
Copyright 2023 getBIZZI Ltd. Jouw gegevens behandelen we volgens de AVG/GDPR normen. Check onze Algemene voorwaarden & PrivacyBeleid en onze Voorwaarden website & Toelaatbaar gebruik.