Deze pagina geeft een algemene indruk van getBIZZI’s Algemene Voorwaarden. De daadwerkelijke voorwaarden kunnen afwijken en zal in overleg met getBIZZI of één van haar partners vastgelegd worden. Voor de aanmelding kunnen de geldende algemene- en verwerkersvoorwaarden worden gedownload of ingezien.

Algemene Servicevoorwaarden (laatst gewijzigd op 24-mei-2018)

 • 1 DEFINITIES

  1.1 Onder Administrator wordt verstaan: de (natuurlijke) persoon die al dan niet namens een rechtspersoon de SAAS aanvraagt en die de beheersrechten heeft om de Applicatie in te richten voor de Eindgebruikers van Klant.
  1.2 Onder Algemene Voorwaarden wordt hier verstaan de Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden.
  1.3 Onder Applicatie(s) wordt verstaan: de online programmatuur van GB inclusief vernieuwde en/of verbeterde versies.
  1.4 Onder Betalingsmethode wordt verstaan: het betalen via het elektronisch betalingssysteem of facturatie.
  1.5 Onder Dealer wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Klant de GB Software As A Service heeft verkocht.
  1.6 Onder Eindgebruiker wordt verstaan: de feitelijke (natuurlijke) persoon die van de SAAS gebruik maakt en ingelogd kan zijn als gebruiker van de Applicatie.
  1.7 Onder GB wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: getBIZZI Ltd handelend onder de naam getBIZZI geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30243703.
  1.8 Onder Gebruikersnaam wordt verstaan: de identificatiecode van de Eindgebruiker.
  1.9 Onder Gebruikerswachtwoord wordt verstaan: de privé-sleutel van de Eindgebruiker, benodigd voor de toegang tot de Applicatie.
  1.10 Onder Gratis Agenda wordt verstaan: de licentie met beperkte functionaliteit gratis in gebruik.
  1.11 Onder Helpdesk wordt verstaan: de ondersteunende serviceverlening c.q. bijstand aan Klant, met betrekking tot de door GB geboden SAAS diensten.
  1.12 Onder ISP wordt verstaan: Internet Service Provider; biedt in opdracht van GB diensten of producten aan die toegang bieden tot de Applicatie.
  1.13 Onder Klant wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkings-verbanden zonder rechtspersoonlijkheid, evenals diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met GB een Overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten.
  1.14 Onder Module wordt verstaan: gebundelde functionaliteiten die additioneel zijn aan te schaffen.
  1.15 Onder Overeenkomst(en) wordt verstaan: alle, in relatie met Klant, door GB gehanteerde overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst van toepassing zijn.
  1.16 Onder Partijen wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: GB en Klant.
  1.17 Onder Prijs per Afspraak wordt verstaan: de licentie fee die achteraf op de eerste dag van de maand wordt afgerekend op basis van het aantal afspraken die door cliënten zijn gemaakt.
  1.18 Onder Prijs per Gebruiker wordt verstaan: de licentie fee die vooraf per gebruiker wordt afgerekend.
  1.19 Onder Schriftelijk(e) wordt verstaan: enkel de op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie; email wordt daaronder niet verstaan.
  1.20 Onder Software As A Service (SAAS) wordt verstaan: de dienstverlening van het beschikbaar stellen en houden van online Applicaties door GB, voor Klant als gedeelde generieke oplossing. De dienst wordt niet specifiek voor één Klant onderhouden.
  1.21 Onder Verwerkersovereenkomst wordt verstaan: de overeenkomst waarin de voorwaarden alsmede de wederzijdse rechten en verplichtingen inzake de verwerking van Persoonsgegevens zijn vastgelegd.

 • 2 TOEPASSELIJKHEID

  2.1 2.1 Deze Algemene Voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en Overeenkomsten van GB, evenals op de uitvoering daarvan, voor zover zij betrekking hebben op SAAS en ondersteunende serviceverlening.
  2.2 Afwijkende bedingen en Overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en Schriftelijk met GB zijn overeengekomen.
  2.3 De door Klant gehanteerde eigen voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden van GB. In geval van strijdigheid zullen de Algemene Voorwaarden van GB de voorrang genieten, zelfs indien anders is bedongen.
  2.4 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij Klant een natuurlijke persoon is, niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 • 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

  3.1 Alle door GB gedane aanbiedingen en offertes, hetzij in de vorm van prijslijsten, drukwerken, brochures, hetzij anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen/offertes en andere verklaringen van werknemers van GB, zijn altijd vrijblijvend.
  3.2 Alle door GB gedane aanbiedingen – in welke vorm dan ook – zijn geldig gedurende 30 dagen of een andere Schriftelijk tussen Partijen overeengekomen termijn, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt, en kunnen te allen tijde, doch na ontvangst van een aanvaarding slechts binnen 48 uur worden ingetrokken.

 • 4 PRIJZEN

  4.1 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van GB uitgedrukt in EURO en exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.
  4.2 GB is gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. GB zal Klant ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij orderbevestiging gemeld moeten worden.

 • 5 OVEREENKOMSTEN

  5.1 GB werkt met SAAS licenties: Overeenkomsten betreffende SAAS gerelateerde diensten.
  5.2 Klant kan kiezen uit drie soorten licenties te weten: Prijs per Gebruiker, Prijs per Afspraak of Gratis Agenda.
  5.3 De Gratis Agenda licentie bevat 1 agenda met beperkte functionaliteit. Vanaf het moment dat Klant de applicatie daadwerkelijk gebruikt, accepteert Klant de Algemene Voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst. De Gratis Agenda wordt vrijblijvend aan Klant ter beschikking gesteld voor een periode van 180 dagen zonder verdere verplichtingen.
  5.4 De Prijs per Gebruiker licentie gaat in wanneer Klant een betaling doet via een electronisch betaalsysteem (zoals iDeal). Door dit te doen accepteert Klant de Algemene Voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst. Klant heeft de mogelijkheid om de SAAS licentie 7 dagen gratis zonder verdere verplichtingen uit te proberen.
  5.5 De Prijs per Afspraak licentie gaat in wanneer Klant de totale prijs per afspraak, de Algemene Voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst accepteert. Klant heeft de mogelijkheid om de SAAS licentie 7 dagen gratis zonder verdere verplichtingen uit te proberen. Op de eerste dag van de maand wordt Klant verzocht het te betalen maandbedrag via een electronisch betaalsysteem te voldoen.
  5.6 Met betrekking tot het vernieuwen van de licentie: extra gebruikers en/of modules kunnen direct worden afgenomen via de Applicatie en worden voor de resterende periode van de licentie afgerekend. Met betrekking tot het wijzigen van de licentie: het licentie type en/of licentie fee kunnen alleen worden gewijzigd door contact op te nemen met GB.
  5.7 De commerciële SAAS licenties worden aangegaan voor de minimumduur van 1 maand of een equivalent hiervan.
  5.8 Klant is gehouden aan een opzegtermijn van één maand; opzegging van de Overeenkomst dient dus tenminste één maand voor het einde van de contractsperiode plaats te vinden. Opzegging van de Overeenkomst dient steeds per aangetekend schrijven plaats te vinden.
  5.9 Indien de Overeenkomst eindigt voordat de tijd waarvoor zij is aangegaan, is verstreken, is Klant de volle vergoeding voor het verstrijken van die tijd aan GB verschuldigd; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. Eventueel worden op het bedrag van de vergoeding de besparingen en voordelen die voor GB uit de voortijdige beëindiging voortvloeien in mindering gebracht.
  5.10 Elke Overeenkomst wordt steeds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Klant voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.
  5.11 Door het enkel plaatsvinden van een der volgende omstandigheden heeft GB de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, alsmede enig bedrag -verschuldigd door de wederpartij op grond van de door GB verleende prestaties- in zijn geheel terstond op te eisen, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig zal zijn:
  • in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
  • komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  • enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichtingen niet nakomt;
  • nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  • overgaat tot staken of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf.

 • 6 FACTUREN, BETALING EN HERINNERINGEN

  6.1 Klant krijgt van de gekozen Betalingsmethode een elektronische factuurmelding met daarop het factuurbedrag en het BTW bedrag.
  6.2 De facturen van GB worden opgesteld aan de hand de van te voren opgegeven prijsopgaaf die Klant online te zien krijgt alvorens de gekozen Betalingsmethode wordt verricht.
  6.3 De per email door GB verzonden factuur geldt jegens Klant, niet consument als volledig bewijs van de schuldigheid, de rente en de dag waarop de renteberekening begint.
  6.4 Reclames dienen Schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige vermelding van de aard en de grond van de klacht. Zij worden slechts in behandeling genomen indien zij GB binnen 5 werkdagen na factuurdatum bereiken. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen, tenzij Klant een natuurlijk persoon betreft, niet in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  6.5 GB zal Klant binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame, Schriftelijk op de hoogte brengen van de gegrond-, dan wel ongegrondbevinding.
  6.6 Betalingen vooraf en achteraf via het elektronisch betalingssysteem dienen zonder korting of verrekening te geschieden in de rekeneenheid waarin de prijzen zijn uitgedrukt; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke verplichtingen. Uitsluitend betalingen aan GB zelf werken bevrijdend.
  6.7 Indien Klant heeft gekozen voor maandelijkse betaling op basis van Prijs per Afspraak licentie fee, en wanneer de betaling achterwege is gebleven, ontvangt Klant na 7 dagen een herinneringsemail met het verzoek binnen 7 dagen het bedrag alsnog te betalen. Mocht Klant op de dag van verstrijken niet hebben betaald, dan is GB gerechtigd om Klant van gebruik van de Applicatie uit te sluiten en zal de inning van het verschuldigde bedrag uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Voor eventuele schade die Klant daardoor oploopt, is GB niet aansprakelijk.
  6.8 Verlenging van de contractsperiode van de Prijs per Gebruiker Overeenkomst vindt automatisch plaats. Klant ontvangt 28 dagen voor het verstrijken van de contractsperiode een emailbericht waarin hij verzocht wordt via het elektronische betalingssysteem de vervolgperiode te voldoen. 7 dagen voor het verstrijken van de contractsperiode ontvangt Klant een herinneringsemail. Mocht Klant op de dag van verstrijken van de contractsperiode niet hebben betaald, dan is GB gerechtigd om Klant van gebruik van de Applicatie uit te sluiten. Voor eventuele schade die Klant daardoor oploopt, is GB niet aansprakelijk.
  6.9 Verlenging van de contractsperiode van de Prijs per Afspraak Overeenkomst vindt automatisch plaats. Klant ontvangt 28 dagen voor het verstrijken van de contractsperiode een emailbericht met de nieuwe contractsperiode. Een factuur wordt op de eerste dag van elke maand per email verstuurd.
  6.10 Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechten -door wie dan ook verleend- komen geheel voor rekening van Klant.
  6.11 De vergoeding betreffende buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 20% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van €150,-, indien deze minder bedraagt dan €1.500,-. Bedraagt de verschuldigde hoofdsom meer dan €1.501,- maar minder dan €3.500, – dan geldt een percentage van 15%. Voor bedragen van €3.501,- en hoger wordt een percentage van 10% aangehouden. Deze vergoeding zal steeds, zodra door GB rechtsbijstand is ingeroepen, respectievelijk de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door Klant verschuldigd zijn.
  6.12 Alle door Klant verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door GB gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

 • 7 INZAGE GEGEVENSBESTANDEN

  7.1 Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere Partij verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard.
  7.2 Uit de vertrouwelijke aard van de relatie tussen Partijen en uit de wijze waarop Klant gebruik kan maken van de Applicatie volgt dat GB slechts onder bijzondere omstandigheden inzage heeft, of aan derden inzage geeft in het gebruikersgedrag van Klant en diens niet openbare – bij GB onderhouden – gegevensbestanden.
  7.3 GB zal, als goed houder van de informatie, slechts inzage aan derden verschaffen indien:
  • Klant de daartoe strekkende Schriftelijke toestemming heeft gegeven;
  • nodig in het kader van een officieel onderzoek naar strafbare gedragingen.
  7.4 Eventuele inzage zal zich steeds beperken tot de enkele verschaffing van specifieke relevante informatie. In geen geval zal GB (vrije) beschikking geven over de toegang tot de Applicatie, of anderszins vertrouwelijke informatie.
  7.5 GB is bevoegd inzage te hebben in de gegevensbestanden van Klant indien en voor zover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging van een verzoek tot inzage, evenals voor een goed beheer en exploitatie van de Applicatie.

 • 8 GEBRUIK VAN DE APPLICATIE(S)

  8.1 GB zal Klant gedurende de looptijd van deze Overeenkomst de SAAS verlenen.
  8.2 GB verplicht zich de nodige medewerking te verlenen aan netwerk beveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen en beveiliging van vertrouwelijke informatie in het algemeen. Klant draagt echter de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik van de hem verstrekte (persoonlijke) combinatie van Gebruikersnaam en -wachtwoord. GB is niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal of misbruik van gebruikersnamen en/of wachtwoorden.
  8.3 Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de feitelijke inhoud (waaronder teksten en beeldmateriaal) waarmee hij de Applicatie inricht.
  8.4 GB is gerechtigd om van tijd tot tijd verbeteringen in de Applicatie aan te brengen, functionaliteit toe te voegen en fouten te herstellen. GB zal zich inspannen om eventuele fouten in de Applicatie op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. Klant staat GB toe enig deel van de Applicatie te wijzigen of vervangen zonder voorafgaande toestemming teneinde de SAAS te verbeteren en een gelijkblijvende of verbeterde versie van de functionaliteiten te leveren. Verder mag GB wijzigingen aanbrengen in de login procedure en de gebruikerstoegang en -naam. De kosten die Klant tengevolge van dergelijke wijzigingen eventueel maakt, komen voor haar rekening en kunnen niet verhaald worden op GB.
  8.5 Het is Klant niet toegestaan de Applicatie te gebruiken voor onrechtmatige en strafbare gedragingen. Vooral, maar niet uitsluitend, wordt daarbij gedoeld op:
  • de (onrechtmatige) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
  • de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;
  • de verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal;
  • de verspreiding van pornografische teksten en beeld- en geluidsmateriaal;
  • computervredebreuk (ook wel bekend als “hacken”) via het Internet of de Applicatie anderszins;
  • vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van Applicaties of geautomatiseerde werken en software van anderen;
  • het gebruik van de applicatie voor strafbare, discriminerende, mensonwaardige of mensonderdrukkende handelingen en diensten; voorbeelden hiervan zijn het boeken van afspraken voor prostitutie, escort, sexsessie via telefoon, internet of chat, afspraken met betrekking tot handel in verdovende middelen, het plannen van bijeenkomsten met een crimineel karakter of met terroristische bedoelingen, het plannen van bijeenkomsten voor het onrechtmatig leveren van bepaalde diensten of producten aan minderjarigen et cetera.
  8.6 Het is Klant niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Internet hindert of het overige gebruik van de Applicatie beïnvloedt.
  8.7 De informatie die Klant voor commerciële doeleinden verspreidt, dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke en dwingende voorschriften van (zelf-)regulerende instanties.

 • 9 BEPERKINGEN EN BLOKKERINGEN TOEGANG

  9.1 GB is gerechtigd de toegang voor Klant tot de Applicatie te beperken en te blokkeren indien Klant zijn contractuele en buitencontractuele verplichtingen niet behoorlijk of volledig nakomt. Beperkingen en blokkeringen van de toegang kunnen zonder waarschuwing plaatsvinden en laten de betalingsverplichting van Klant onverlet.
  9.2 Bij gegrond vermoeden dat zich de in artikel 8.5 en 8.6 bedoelde gedragingen voordoen, kan Klant van de Applicatie worden afgesloten zonder dat hij nog aanspraak kan maken op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen. Voorgenoemde levert voor GB een grond op voor blokkering van de toegang tot de betreffende informatie, evenals voor de onmiddellijke ontbinding van haar Overeenkomst met Klant.

 • 10 SERVICE EN ONDERSTEUNING

  10.1 De SAAS wordt aangeboden vanuit een daartoe uitgeruste locatie van de ISP. Deze locatie is dientengevolge op maximale wijze uitgerust, naar de huidige stand van de techniek, kennis en gangbaar en acceptabel niveau van kosten, om de SAAS op professionele wijze aan te bieden. Hieronder vallen de fysieke bescherming van het pand, de afscherming van toegang door onbevoegde. De 24×7 hardware support, brandbeveiliging, stroomuitval en Internettoegang bescherming, firewall, veiligheid, databackup et cetera. Eens per etmaal wordt een volledige reservekopie van de gegevens van Klant gemaakt.
  10.2 GB draagt zorg voor de beschikbaarheid van de SAAS, waarbij het zich inspant om optimale beschikbaarheid te bieden die in overeenstemming zijn met de algemene industrie normen. GB garandeert een 99,5% up-time gemiddeld per maand van de SAAS, buiten de uitsluitingen verwoord in artikel 10.3. Onder beschikbaarheid wordt begrepen dat de SAAS vanaf het Internet bereikbaar is op de aan Klant verstrekte URL en dat de SAAS ook daadwerkelijk wordt aangeboden door de ISP. Onder beschikbaarheid wordt dus niet verstaan het bestaan van een werkende punt tot punt verbinding tussen de systemen van de Klant en de SAAS. De gevolgen van uitval of onbereikbaarheid van de SAAS tengevolge van redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden, zijn echter voor risico van Klant.
  10.3 Uitsluitingen van optimale beschikbaarheid zijn in de volgende situatie van toepassing:
  • tijdens het onderhoud aan de SAAS om verbeteringen, functionaliteit toe te voegen en fouten te herstellen;
  • in geval van incidenten als gevolg van overmacht;
  • voor het plegen van service activiteiten of upgrades door de ISP;
  • enig probleem of storing als gevolg van handelen door de Eindgebruiker;
  • het niet beschikbaar zijn van de SAAS op verzoek van Klant.
  10.4 Klant heeft recht op online ondersteuning bij het gebruik van de SAAS. Die ondersteuning wordt verleend via een online Helpdesk, waarbij Klant een vraag kan indienen. Op werkdagen binnen 24 uur wordt deze vraag zo goed als mogelijk beantwoord. Alleen de Administrator kan vragen stellen aan de online Helpdesk. Eindgebruikers dienen hun vragen te stellen aan de Administrator. Indien Klant de SAAS heeft aangeschaft via een Dealer, geldt dat eerstelijns support door de Dealer wordt verricht. Alleen Administrators kunnen vragen stellen aan de Dealer.
  10.5 Klant kan geen rechten ontlenen aan informatie, verstrekt door de medewerkers van de online Helpdesk of Dealer. Aangezien de medewerkers van de online Helpdesk aangewezen zijn op de informatie en handelwijze van Klant, is de online Helpdesk van GB niet aansprakelijk voor de handelingen van Klant.
  10.6 De medewerkers van de online Helpdesk zijn bevoegd inzage te hebben in (niet openbare) gegevensbestanden van Klant, voor zover die voor de ondersteuning noodzakelijk is.
  10.7 Het door Klant gedane beroep op de service c.q. bijstand wordt aangemerkt als:
  • instemming van Klant met inzage in diens gegevensbestanden door medewerkers van de servicedesk;
  • de toezegging van Klant, zijn medewerking te zullen verlenen bij de uitvoering van de werkzaamheden door de medewerkers van de servicedesk.

 • 11 OVERMACHT

  11.1 Indien GB als gevolg van overmacht verhinderd is om een verplichting uit deze Overeenkomst na te komen, dan is zowel GB als Klant niet tot nakoming gehouden zolang de overmacht duurt.
  11.2 Als niet aan GB toerekenbare tekortkomingen worden aangemerkt storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de internetverbindingen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van GB liggen. Uitval of onbereikbaarheid van de SAAS tengevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud, evenals voor de gevolgen van beperkingen en blokkeringen, vallen daar eveneens onder.
  11.3 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van GB jegens derden, die veroorzaakt worden door of vanwege gedragingen van Klant, zullen steeds voor rekening en risico van Klant zijn.
  11.4 Wanneer de overmachtsituatie langer dan 7 dagen heeft geduurd, heeft Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een Schriftelijke kennisgeving aan GB. Prestaties die reeds zijn verricht, worden dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 • 12 UITSLUITING VAN GARANTIES

  12.1 De SAAS worden aangeboden in de huidige staat (‘as is’) en GB en zijn licentiegevers geven Klant geen garantie met betrekking tot deze SAAS.
  12.2 GB en zijn licentiegevers geven Klant met name geen garantie dat: a) het gebruik van de SAAS voldoet aan uw vereisten, b) het gebruik van de SAAS zonder onderbrekingen, tijdig, veilig of vrij van fouten kan plaatsvinden, c) alle informatie die Klant verkrijgt als gevolg van het gebruik van de SAAS juist of betrouwbaar zal zijn en d) dat gebreken in de werking of functionaliteit van Software die aan Klant als onderdeel van de SAAS is verstrekt, zullen worden hersteld.

 • 13 AANSPRAKELIJKHEID

  13.1 GB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop, of het doel waarvoor Klant of een eventuele derde zich middels de Gebruikersnaam en -wachtwoord van Klant bedient van de toegang tot de SAAS.
  13.2 Klant is zich bewust van de risico’s die het digitaal c.q. elektromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie met zich meebrengen op het gebied van behoud en beveiliging van de data.
  13.3 GB is niet aansprakelijk voor:
  • de aantasting van de gegevens die worden opgeslagen of overgebracht door middel van de SAAS;
  • verstoring, verdwijning en openbaarwording van vertrouwelijke en waardevolle informatie;
  • situaties waarin de doorbroken beveiliging ten tijde van implementatie redelijkerwijs voldoende mocht worden geacht, dan wel waarin GB redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht de gevraagde beveiliging te implementeren.
  13.4 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst toerekenbaar aan GB, directe schade aan zaken van Klant is veroorzaakt, zal GB per gebeurtenis de herstel- en vervangingskosten vergoeden tot een maximum, gelijk aan het door Klant periodiek verschuldigde som tot aan het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed.. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel, b) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
  13.5 GB is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens verlies van gebruikstijd, gederfde winst en gemiste besparingen.
  13.6 Indien ten gevolge van een gebeurtenis, als bedoeld in het tweede lid, meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan.
  13.7 Schade als bedoeld in artikel 13.4 geleden door Klant, zijnde een natuurlijk persoon niet in de uitvoering van beroep of bedrijf, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk en aangetekend aan GB te zijn gemeld.
  13.8 Schade die niet binnen die termijn ter kennis van GB is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
  13.9 Voorgaande bepalingen betreffende aansprakelijkheid van GB blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van de bedrijfsleiding van GB.

 • 14 INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

  14.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de SAAS en Applicatie berusten uitsluitend bij GB en/of haar licentiegevers. Verlening van de SAAS houdt geen overdracht in van auteursrecht of van enig ander intellectueel eigendomsrecht op de Applicatie. De door Eindgebruikers ingevoerde datagegevens zijn eigendom van Klant. Alle (rechten rustende op de) inrichtingen van de Applicatie zijn eigendom van GB.
  14.2 Het is Klant niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de Applicaties, software, script of programmatuur te modificeren, te verveelvoudigen (anders dan noodzakelijk voor beoogd gebruik), uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij de Overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.
  14.3 Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de Applicaties, software, script of programmatuur is het Klant nimmer toegestaan de in de Applicaties, software, script of programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijke karakter van de Applicaties, software, script of programmatuur, of enig andere verwijzing naar GB, te wijzigen of te verwijderen.

 • 15 GEBRUIKSRECHTEN

  15.1 De door GB beschikbaar gestelde SAAS en Schriftelijke informatie, worden aan Klant verstrekt op grond van een licentie.
  15.2 Het betreft een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie uitsluitend voor het overeengekomen gebruik van de genoemde diensten binnen de eigen organisatie van Klant. Over ieder ander gebruik dient een aanvullende Overeenkomst gesloten te worden.
  15.3 GB behoudt het recht het werk of de dienst elders te verkopen of te publiceren.

 • 16 VERJARING

  Alle rechtsvorderingen van Klant uit hoofde van een aan deze Voorwaarden onderworpen Overeenkomst verjaren -behoudens bepalingen van dwingend recht – na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit de tussen Partijen bestaande Overeenkomst opeisbaar zijn geworden.

 • 17 GESCHILLEN

  Alle geschillen – waaronder inbegrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig beschouwd worden – voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of met de betreffende Voorwaarden en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde Burgerlijke Rechter in het arrondissement Utrecht.

 • 18 GELDIGHEID BEPALINGEN

  Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

 • 19 SLOTBEPALINGEN

  19.1 Deze Algemene Voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.
  19.2 Klant stemt erin toe dat GB de naam van Klant gebruikt in persberichten of productbrochures om daarin te vermelden dat Klant een afnemer is van GB.
  19.3 GB heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van het hierna bepaalde: wijzigingen die gevolgen hebben voor een Klant waarmee reeds een Overeenkomst is gesloten, worden tijdig op de daarvoor geëigende wijze bekend gemaakt. Zij treden 30 dagen na de bekendmaking, of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld in werking.

getBIZZI laat klanten online afspreken
Copyright 2024 getBIZZI Ltd. Jouw gegevens behandelen we volgens de AVG/GDPR normen. Check onze Algemene voorwaarden & PrivacyBeleid en onze Voorwaarden website & Toelaatbaar gebruik.